Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

ZDENĚK MITÁČEK

Obhajoba politického idolu

Kniha sestavená z článků Petra Fialy a Františka Mikše psaných od podzimu loňského do jara letošního roku pro revui „pro politiku a kulturu“ Proglas nese název Úvahy o naší politické krizi. Pro její obsah je však výmluvnější fotografie na obálce, jejímž námětem je postava Václava Klause, se zřetelným distančním a vymezujícím se gestem vůči svým tehdejším koaličním partnerům, Josefu Luxovi a Jiřímu Skalickému, kteří na fotografii stojí napravo od něj. Sami autoři si určité zúžení pojednávané problematiky uvědomují a v předmluvě nazvané Obhajoba české pravicové politiky považují za nutné čtenáři sdělit: „...texty v této knize nejsou politologickými pracemi ve smyslu standardních vědeckých analýz, ale lze je považovat za odbornou publicistiku nebo ještě spíše za politickou esejistiku v anglosaském chápání tohoto žánru.“ A rovněž se vyznávají: „...máme pocit (...) že mnozí dnešní ,pravicoví‘ kritikové dosavadní politiky špatně četli texty konzervativních a liberálních myslitelů nebo nepochopili některé základní principy, jež jsou v nich obsaženy.“ Po přečtení celé knihy mi nezbývá než vyslovit obavu nad způsobem, jakým tyto principy pochopili oni samotní.

Jejich články byly psány v období přibližně od poloviny loňského roku do poloviny jara roku letošního. Nebylo by správné vypočítávat, kde všude se autoři ve svých pohledech do budoucna mýlili. Zarážející však zůstává, jaký nedostatek racionality projevili a jak nekritickými obhájci Václava Klause se stali.

V jednotlivých úvahách knihy se prolínají dvě základní témata. Jedním z nich je vliv sdělovacích prostředků na utváření společenského klimatu v naší zemi. Druhým je potom vnitřní politika bývalé koalice a význam Václava Klause.

Již v úvodní poznámce je čtenáři podáván obrázek krásné a rozvíjející se země, v níž působí jakási zlá a nepřátelská síla: totiž „média“, která se snaží tento obraz zničit: „...vládní krize díky tomu, jakým způsobem probíhala a jak byla řešena – a také vzhledem k mnoha pozoruhodným intelektuálním a myšlenkovým schématům, jež se díky médiím podařilo v české společnosti rozšířit – přerostla zcela zbytečně (...) v krizi politickou“ (str. 11 až 12, srov. podobné výroky na str. 24, 25, 46, 52 a dále. První úvaha v knize rozvíjí tezi Václava Klause o „mediálním voluntarismu“. Ten „stojí v pozadí podobných (totiž kritických) nálad a pozvolna začíná být dominantní silou našeho politického života“. Autoři posléze rozvíjí tuto tezi ad absurdum, až k visi společnosti žurnalisty zcela ovládané: „Někteří občané (a není jich málo)(...) nebýt toho, že je ze všech stran někdo neustále nutí, aby se vyslovili k tomu či onomu, vůbec by se o politiku nezajímali“ (str. 20).

Signifikantní pro tuto část knihy je způsob, jakým autoři kritisují celé široké profesní a společenské skupiny. Velmi obecně jsou v knize napadáni nejprve „žurnalisté“ (str. 11, 16, 23 a dále), kteří si dovolují někdy uvažovat i jinak než Václav Klaus a potažmo také jinak než Mikš s Fialou. Později se vydávají na stránkách Úvah o naší politické krizi na pochod proti hrdinovi našich autorů mnohem proradnější spiklenci, totiž „intelektuálové“ (str. 53, na str. 72-74 je to jediný přímo jmenovaný kritik a to Václav Havel, později je to „část intelektuální elity“ – str. 86-91). Ano, to co se tady loni na podzim a v zimě rozpoutalo na stránkách novin a v rozhlasovém a televisním vysílání bylo skutečně příšerné, demagogické a po všech stránkách matoucí. Od konservativních myslitelů bych ale očekával, že přinejmenším tomuto tónu nebudou odpovídat tak podobným způsobem (třebaže s opačným znaménkem). A s odstupem bych očekával, že aspoň nebudou své příležité úvahy na tyto motivy vydávat knižně.

Druhým námětem knihy je „Politické myšlení Václava Klause“, jak zní název jedné ze statí knihy. Tato stať zaznamenala ve své době velký úspěch, bylo z ní citováno při různých příležitostech a rozhlasová stanice Svobodná Evropa její nezkrácené četbě věnovala dokonce celou jednu hodinu svého vysílacího času. Připomenu-li si napjatou atmosféru loňského listopadu a prosince, možná i tato stať přispěla k jejímu zmírnění. Musím ale zároveň říci, že stejně jako nekonkrétní výpady vůči sdělovacím prostředkům, ani tato stať mě svým obsahem příliš nepřesvědčuje.

Václav Klaus je v ní velmi vstřícným tónem vykreslován jako famosní politik pevného liberálního přesvědčení, jako politik nenadržující nikomu a ničemu, kromě svobody trhu, jako politik, který: „Striktně odmítá myšlenku, že by měly být určité skupiny nebo typy činností a priori vyjímány z tržního prostředí a ,chráněny‘“ (str. 56-57). Autoři příliš snadno pominuli skutečnost sporné realisace tohoto odmítání „chránění“ v polostátním systému, kde jsou celé skupiny pracovníků naopak znevýhodňovány (lékaři, soukromí podnikatelé a jejich zaměstnanci), oproti pracovníkům podniků dotovaných např. výhodnými úvěry státem ovládaných bank. Jiné ze sporných míst je tam, kde autoři rozebírají Klausovu strategii v počátcích privatizace: „Přiklonil-li se nakonec k metodě ,rychlé privatizace‘, bylo to na základě zralé úvahy, nikoli proto, že by podcenil rizika a problémy, které s sebou tento krok zcela logicky nesl.“ (str. 59-60) – aniž by se zmínili o pozdější, stagnační fási tohoto procesu. Václav Klaus ve své politické praxi dokázal mnohdy zcela popřít i řadu jiných svých teoretických myšlenek. Autoři stati ale odmítají kritiku jeho politiky s poukazem na to, že „Není (...) rozumné neustále předhazovat vládě (či dokonce jednotlivému politikovi) zodpovědnost za všechny privatizační ,nehody‘, neboť jim stěží mohla účinně předejít“ (str. 63). Upozornění, že Václav Klaus ve svém myšlení uplatňuje nejnovější poznatky společenských věd, jako je např. „teorie zájmů“, vyznívají ve světle těchto formulací poněkud naplano. Navíc musím namítnout, že pokud autoři mluví ve své stati pouze o oblasti ekonomické, snad by to bylo omluvitelné, pokud by Václav Klaus byl jedním z ekonomických ministrů. Jelikož byl ale předsedou jaksi celé vlády, je zužování jeho působení na oblast ekonomickou skutečně těžko přijatelné.

Závěrem hodnotí Klausovy osobní vlastnosti: „Je mimořádně pracovitý, neustále se vzdělává a nelituje námahy opakovaně vysvětlovat své postoje (...) dokáže důsledně stát za svými názory a je dostatečně pevný na to, aby odolal nejrůznějším tlakům (...) vede spořádaný rodinný život a má střídmý životní styl (...) i v těch nejvypjatějších chvílích dokáže zachovat klidnou hlavu a šířit kolem sebe optimismus. Svým zjevem, vystupováním, schopností reprezentovat a jasně formulovat své politické názory mnohé politiky zastiňuje“ (str. 67-68). Tato náklonnost je zřejmě vzájemná, vždyť text byl původně publikován v časopise, od roku 1994 podporovaném prostředky, které rozdělovala vláda právě s reprezentativním a zastiňujícím Václavem Klausem v čele. Kniha se vydaná brněnským Centrem pro studium demokracie a kultury několik týdnů před parlamentními volbami se tímto stala jedním z řady příspěvků do předvolební kampaně ODS.

Za jedinou nadčasovou úvahu považuji stať Petra Fialy ČSSD a KDU-ČSL: problematická koalice. Je to esej, která má s hlavními tématy knihy společné jen vnější styčné body, ale přece ji musím považovat za úvahu v knize daleko nejvýznamnější, jelikož se jedná o materiál konkrétní, napsaný bez urážlivých zobecňování a bez viditelného úsilí o zakrytí „nepohodlných“ skutečností. Právě takové eseje bych od profesionálních politologů očekával.

Závěrem ještě k jednotlivým autorům. Mladopodnikatelský patos Františka Mikše mně osobně připadá jen těžko snesitelný. Zejména pro své průvodní znaky, kterými je častá nabubřelost a povýšenecký tón. Uvažování Petra Fialy je relevantní a významné tam, kde se nezbavuje kritického úhlu pohledu. To se mu však v této knize daří pouze v jediné úvaze.

Nemohu se ubránit dojmu, že vloženého času i peněz šlo využít efektivněji. Třeba k zevrubnějšímu prozkoumání kritických hlasů k politice Václava Klause. Apriorní odmítání všech těchto kritik není cesta, která by umožňovala positivní vývoj. Pro člověka, jež by se chtěl něco dovědět o základech politického směru nazývaného konzervatismus je tato kniha matoucí. Ukazuje spíše na to, že v naší zemi je toto hnutí v současné době ve stavu velmi povážlivém.

(Petr Fiala, František Mikš: Úvahy o české politické krizi, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 1998, 115 stran)

Otištěno: Host č. 9/98, upraveno

Diskuse k této recensi: František Mikš – Ad „Obhajoba politického idolu“, -mb- (odpověď šéfredaktora), obojí Host č. 1/99, Zdeněk Mitáček – K ohlasu pana Mikše... (Host č. 2/99)

© Zdeněk Mitáček; 1999
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist