Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

ZDENĚK MITÁČEK

Kde život náš...

(Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí, Mladá fronta, Praha, 1994, druhé vydání /podstatně revidováno/, 120 stran)

Jako by nebylo nic obvyklejšího. Kniha napsaná k samozřejmému dění: mladý komunista – a to mladý komunista se vším všudy, např. s touhou mít, vlastnit něco, co má zrovna někdo jiný, ať už třeba „pravdu“ (která v jeho podání splývá s politickou mocí) nebo nějaké hmotné věci... Josef Jedlička, když mluví o svém mladistvém zapálení pro věc komunismu, v tom nebyl výjimkou, v knize Kde život náš je v půli se svou poutí popisuje své „nadšení pro věc“ dosti nemilosrdně, ne s nějakou přehnanou sebeironií, jen s časovým odstupem zkušenosti. Jedlička píše o době let 50., ale činí četná ohlédnutí do minulosti, do doby, kdy byl plný „revolučního nadšení“ a připravoval se na příchod „nové doby“ studiem komunistických spisů, zmíní následující rozčarování, vyhnanství do Litvínova. Bez velkého popisování okolností.

Jako by to byl obyčejný příběh z té doby. A přece právě v této knize jde o něco víc. Jde tady o jednoznačné směřování k vnitřní svobodě, k vnitřní pravdě a nezávislosti na jakémkoli politickém režimu. Zdá se, že nebylo mnoho těch, kdo takový boj vedli, snad je to optický klam. Rozhodně však není mnoho těch, co o takovém zápolení podali podobné svědectví.

Můžeme se jen domýšlet kde a za jakých okolností nastalo autorovo poznání vlastní vnitřní pravdy a naprosté nutnosti stát si za touto pravdou. Na rozdíl od mnoha jiných se to u něj stalo již na začátku 50. let. Toto prohlédnutí nutně znamenalo okamžitou vzpouru v řádu malém a omezeném, tehdy komunistickém, a vyneslo mu vyhnanství z Prahy, kde bydlel, a pracovní zařazení v Litvínově. Zároveň však bylo osobním prohlédnutím a osvobozením v řádu skutečné svobody, díky tomu mohl napsat nejprve tuto a další svoje knihy tak, jak je napsal. Právě díky vztahování se k tomuto vyššímu řádu totiž umělecké dílo založené na osobní výpovědi o událostech běžného světa přesahuje od výlučného a místního k obecně sdělnému a tím nachází smysl a význam dění a oslovuje svého čtenáře. Josef Jedlička svou knihu považoval pouze za svědectví o tom, jak se žilo a pracovalo v jednom menším průmyslovém městě v první polovině padesátých let. A přece způsob jakým ji napsal dělá z knihy Kde život náš je v půli se svou poutí mimořádnou a nadčasovou literární událost.

Jaké jsou vnější, „prosaické“, znaky děje této knihy? Především je to přiznávání realitě, co jejího jest (t.j. neideologický výklad reality), neustálá evidence reality: Litvínova jako města bez paměti, života přistěhovalců, nefunkčních kolektivistických novostaveb, průmyslové výroby, života dělnické třídy, jehož snad nejvýraznějším rysem v době „budování beztřídní společnosti“ bylo shánění soukromého majetku... Významná pro vyznění celé knihy je autorova schopnost zachytit sounáležitost osudů lidí z nejrůznějších společenských vrstev. Ať to jsou dělníci, starý advokát a jeho uspávač pan Muk, osamělá starší paní z Mostu a jiní, autor na jejich příbězích ukazuje na omezenost pokusů o naplánování budoucnosti společnosti. Přičemž jeho postup zůstává velmi úporný a úsporný. Nevypráví lineárně, nakládá s časem tak, jak s ním nakládá člověk aktuálně přemýšlející – korespondující příběhy z různých dob klade vedle sebe a tím dává vyniknout kontrastům minulého uvažování o budoucnosti a realitě o několik let následující. V případě dob popisovaných Josefem Jedličkou by se skutečnost dané přítomnosti dala označit za skutečnost debaklu představ Jedličkova mládí. Ale autor této knihy se nezastavuje u tohoto zjištění, nesetrvává v nostalgii po iluzích z mládí. Naopak, dovede se přes tuto skutečnost přenést, strhává jej opravdovost přítomnosti, co pro ledaskoho zůstalo skryto za neprůhlednými zdmi nostalgie je pro něho cestou poznání.

Ukazuje se, jak inspirující je pohled někoho, kdo prožil něco více, než jen historii bolševismu u nás, Jedlička často vzpomíná na události, které únoru ´48 předcházely, na doby ještě určité svobody, a hořkost, s jakou popisuje perspektivy oktrojovaného „ráje“ pracujících, tím získává značně reálné obrysy.

Kniha Kde život náš je v půli se svou poutí jistě ovlivnila a inspirovala nejen řadu osobních motivů jednání různých lidí, ale také nejméně dvě velká umělecká díla napsaná lidmi z okruhu Jedličkových přátel. Mám na mysli deníkové zápisky Jana Zábrany Celý život a knihu básníka Ivana Diviše Teorie spolehlivosti. Jedličkova kniha patří k dílům svým způsobem zakládajícím. Tyto knihy spojuje odmítnutí ideologisované podoby soudobé společnosti, lpění na nahlédnuté pravdě člověkova putování. Také to dělá autorovo psaní opravdovým a působivým a dodnes významným na rozdíl od jiných opravdu jen pouhých svědectví, které mají dnes již povětšině jen hodnotu historickou a dokumentární.

(Z Jihovýchodní pošty ’94, upraveno)

© Zdeněk Mitáček; 1999
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist