Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

ZDENĚK MITÁČEK

Nad sborníkem personální psychologie o otázkách psychoterapie a také k otázce studia psychologie

(Bolest a naděje, Vyšehrad, 1992, Praha, 270 stran, druhé vydání)

Katolický týdeník dne 1. října přinesl svým čtenářům opět po čtvrt roce Knižní katalog Karmelitánského nakladatelství a tam jsem objevil, že sborník Bolest a naděje, který považuji za knihu pozoruhodnou, je dosud stále v prodeji. A nyní dokonce mezi zlevněnými knihami. Deset esejů o osobním zrání, které kniha obsahuje je rozděleno do oddílů Osoba a životní orientace, Osoba a životní krize, Tělesné předznamenání osoby.

Prvotním zaměřením zařazených studií je především promluvit k otázkám objevujícím se v psychoterapii. Mnoho je zde řečeno ke vztahu člověka v nesnázích a toho, kdo poskytuje pomoc. Zejména úvodní stati Victora Emila von Gebsattela otvírají široký pohled na danou problematiku. Gebsattel mluví nejen jako člověk velmi poučený, ale také jako někdo silně skeptický vůči jakýmkoli snadným radám v této oblasti a jeho skepse působí očistně zejména ve výkladu Sofoklova dramatu Luk Filoktétův, které je autorovi metaforickým ztvárněním usilování psychoterapie o pomoc bližnímu.

Za velmi významnou dále považuji druhou Gebsattelovu přednášku, o poruchách životního dění a časového prožívání. Tato přednáška je úvahou nad plynutím času. Sám jsem nad ní přemýšlel, jak je toto plynutí různé. A to nejen k různým měřítkům: čas lidský, fyzikální a třeba geologický, ale především k měřítkům vnitřním, která jsou vlastně pro každého člověka jiná. A různá jsou také v jednotlivých životních etapách a událostech. Dovolená. Byli jsme někde na dovolené, vrátili jsme se, a je to už nějaká doba, ale když si na to vzpomeneme, vzpomínáme na to jako na událost čerstvou, nedávnou. Čas té vzpomínky je pomalejší, než čas mnoha jiných událostí. Dětství – kus člověka jako by stále pozůstával v čase dětství, dětství jako by se vzdalovalo částečně pomalu a částečně rychle. Gebsattel mnohé z těchto základních zkušeností objevně aplikuje na různé druhy psychických zádrhelů a potíží.

Stať Martina Bubera Vina a pocit viny je hledáním odpovědnosti vůči metodě práce na změnách osobnosti v psychoterapii. Viktor von Weizsäcker ve svých čtyřech přednáškách píše o psychoterapii duchovní pomocí, svůj přístup označuje za psychagogiku. Za velmi významnou část jeho úvah považuji závěr, kde se v závěrečné přednášce zamýšlí nad systémem vyučování humanitních věd na současné universitě. Weizsäcker je velmi kritický ke specifickému přístupu k poznání obvyklému právě v universitních sálech. Kdo někdy něco podobného na vlastní kůži prožil (jako student) je Weizsäckerovi vděčný za řadu jeho kritických výroků. Weizsäcker pochopitelně kritisuje „zorné pole německé akademické vzdělanosti“, ovšem autor těchto řádek, který má za sebou studium psychologie na FF MU v Brně, chce říci, že tamní vyučující jako by si vzali za vzor právě ty nejhorší stránky tímto autorem kritisovaného systému. Weizsäcker uvažuje nad vztahem metody a etiky; vyučování se zabývá především vyučováním metodě, etické otázky nejsou takřka ani zmíněny. Vyučování metodám pak jeví tendenci stát se téměř naprosto formalisovaným rituálem, odtrženým od živoucí skutečnosti. Přesně něco takového jsem zažíval v Brně. Weizsäcker píše (připomínám, že se zabývá vztahem akademické psychologie, psychoterapie a pastorální péče):

„...je nepochybné, že postupné ochoření filosofického idealismu a akademické vzdělanosti, která z něho vyrůstala, souvisí těsně s odpoutáním od křesťanského vzdělání.“

„Každý akademický učitel kteréhokoli oboru má svůj podíl na nezměrných nesnázích, které plynou z toho, že naše vědy mají jen ve velmi omezeném smyslu ozdravnou duchovní hodnotu.“

„...vědecké vzdělání má beze vší pochyby jednu – ale právě jen druhořadou – pedagogickou hodnotu: vychovává myšlení k objektivitě.“

„... logičnost (vědy), její objektivita i její metodická čistota se pohybují na úrovni etické techniky, nikoli duchovního a fyzického rozhodnutí pro pojmenovatelné skutečnosti. Vznikají tak technické funkce, ale nikoli již pravé formy, obrazy a slova. V tomto patologickém omezení duchovního života na logicko-technickou observanci můžeme proto spatřovat kořen, z něhož vyrůstá celkové roztříštění nebo schematická derealizace osobního charakteru: roztříštění tam, kde intenzita mravního úsilí o poznání nestačí na to, aby se o ni opřela celá osobnost, derealizace tam, kde k tomu dochází potlačením opravdových nároků duše. Samotná výchova k objektivitě může plně formovat a udržovat jen člověka, který celý život obětuje vědě; kdokoli jiný se jeví pro tento úkol nezpůsobilý...“

„Povahu tohoto duchovního ochoření můžeme (...) blíže určit, uvážíme-li, že v objektivisticky uspořádaném obrazu světa se nám prezentuje falešný obraz světa, totiž světa, který neexistuje. Svět, který je naším skutečným světem, je svět člověka a nikoli pouze reflektujícího (logického) rozumu. Přírodní věda a objektivistická historiografie se zabývají nutnými procesy v přírodě, resp. nutností, která vyznačuje minulé události. Jako lidé však žijeme v čase přítomném, to znamená ve vzpomínce na svět minulý a s výhledem na svět budoucí. Tento život v odpovědné přítomnosti, která je na jedné straně zásluhami a proviněními svázána s minulostí a na druhé straně se s obavami i nadějí obrací do budoucnosti, to je opravdový život.“

Je zjevné, že školní systém je u nás skutečně dilatován a odtržen od všeho opravdového, neboť se např. vyznačuje naprostým vymizením kreativních schopností studentů (kteří na školách druhého stupně zpravidla patřili mezi ty nejschopnější), obrovskými přehradami mezi studenty a vyučujícími, díky nimž je komunikace o skutečných problémech oboru minimální nebo vůbec žádná. Jen velké osobnosti z řad vyučujících mají dar pedagogické kolapsy v základech celého systému vyučování překlenout. K dalším známkám toho, že něco není v pořádku, počítám trvalou neschopnost převážné většiny vyučujících zapojit se do veřejných diskusí a polemik k řadě problémů současné společnosti. Weizsäckerovy přednášky pochází už ze dvacátých let, v roce 1955 je autor revidoval a připravil pro tisk. V roce 1996 konstatuji, že dnešní universita dosud velmi těžce zápolí s problémy v nich zmíněnými... Weizsäcker se pochopitelně ve svých přednáškách nezabývá pouze těmito otázkami. První dvě jeho přednášky se zabývají problematikou mezilidských vztahů, autor přitom vychází z rodinných vazeb. Velmi důležitá a inspirující je také třetí přednáška, ve které se pokouší definovat pojmy osoby, etického kodexu a instituce, zabývá se postavením člověka jako jednotlivce v moderní společnosti.

Další pozoruhodnou událostí v knize Bolest a naděje, je vztah řady autorů sborníku ke křesťanství a jejich reflexe křesťanství. Častokrát se tam křesťanství vystavuje zdrcující sebekritice a dává zaznít nejotevřenějším pochybnostem o sobě. To činí z knihy Bolest a naděje událost ojedinělou nejen v rámci literatury o lidské duši, literatury psychologické, ale také v rámci novější literatury zabývající se otázkami křesťanské nauky a její úlohy v současném světě. Bolest a naděje: není to čtení jen pro odborníka, ani jen pro člověka zdeptaného, jak by odpovídalo názvu. Je to čtení, které umožňuje pochopit a více porozumět lidem okolo nás a také nám samotným. Zákoutí a hlubiny duševního života – kniha sdělující poznatky a zkušenosti, které mohou pomoci. Kniha, která patří k tomu lepšímu, co nabídla knižní produkce na téma psychologie v posledních letech.

(Z Jihovýchodní pošty ’96, upraveno)

©< Zdeněk Mitáček; 1999
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist