Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

ZDENĚK MITÁČEK

Věčná žena

(Gertruda von le Fort: Věčná žena, překlad: Dr. J. Fučíková, Vyšehrad, Praha 1990, 88 stran, II. vydání)

Eseje katolické autorky o úloze a postavení ženy v dějinách a moderní společnosti, které byly u nás poprvé vydány v roce 1960. Gertruda von le Fort (1876 – 1971) */ ve své knize citlivě popisuje mnoho z duchovního světa ženy, upozorňuje na to, co by mohlo zůstat v ruchu příliš moderního světa opomenuto, nebo co by člověku vůbec i jinak zůstalo neznámo. Záběr knihy není nijak úzce omezen – neboť na rovině autorkou vybrané jsou souvislosti širší.

Le Fort píše způsobem velmi taktním a uměřeným, přístupem člověka hledajícího, ne způsobem konstruujícím (který často nebývá o ničem jiném, než o neohraničené aroganci podobně postupujících myslitelů). Jak autorka sama zmiňuje v krátké předmluvě, bylo jejím záměrem ukázat na význam ženy nikoliv z hlediska psychologického, biologického, dějinného či sociálního, ale z jejího postavení symbolického – jak se ukazuje, je z tohoto hlediska opravdu pak často možné ostatní odvodit. Dnešek v záplavě vědeckých poznatků a dat znovu hledá význam podobenství a symbolů. Eseje G. le Fort patří mezi významné odpovědi na toto hledání a obstojí i před jeho kritickým, pochybovačným a často záměrně znevažujícím prvkem. Přestože od doby napsání esejů uplynulo již přes třicet let, poselství, které přináší dnešku nezdá se být nijak zastaralé. To potvrzuje předpoklady, z nichž Le Fort při psaní vycházela.

Knihu tvoří tři části: Věčná žena, Žena v čase a Žena nad časem.V úvodním eseji se autorka zabývá nejprve vztahem člověka k věčnosti vůbec, hledá jazyk, jakým má své uvažování vést. Obrací se k umění, neboť: „...jenom vrcholné umění ve svých vrcholných chvílích milosti dovede v pomíjivém tvaru zvěstovat nepomíjivost.“ Dále se zabývá katolickými dogmaty, jejich obsahem a významem. Vzhledem ke zvolenému tématu se zabývá především osobou Panny Marie a mariánských dogmat.

V eseji Žena v čase zkoumá z pohledu věčnosti postavení ženy v dnešní době. Sestupuje z výšin předešlé kapitoly k postavení ženy ve společnosti, a k vývoji tohoto postavení v různých historických epochách. Ze tří podob ženského života, kterými jsou panna (virgo), nevěsta (sponsa) a matka (mater), zabývá se zde především prvními dvěma. Při uvažování o úloze a postavení panny se zamýšlí nad otázkou lidské osoby vůbec. I nejnepatrnější osobu (v očích světského pohledu) vidí jako potvrzení smyslu lidského života, jenž se realisuje ne pouze v hodnotě lidské práce, ale už přímo v existenci lidské osoby samé. Le Fort upozorňuje na to, že význam žádné práce nemůže nikdy přesáhnout hodnotu lidské bytosti, což je pro ni zároveň jedním z východisek při hledání podstaty svobody člověka. Tam, kde je tématem uvažování manželka, nevěsta (sponsa), hovoří autorka o otázkách lásky, vztahu muže a ženy, o partnerské oddanosti. Mysterium caritatis, a jeho udržení ve světě, vidí jako jedno z nejdůležitějších poslání ženy. Možnost opakování tohoto poslání vidí v každém vztahu muže a ženy. Při této příležitosti také ostřeji zazní kritika vědy a technické civilizace. Udržování živé kultury dle Le Fort znamená její udržování skrze úctu. Věnuje se také přirozené anonymitě tvůrce, jež odpovídá přesahující části jeho tvorby. Oceňuje religiozitu jako skrytou sílu každé kultury („...religiozita není ... bezmocí, nýbrž naopak skrytou silou každé kultury.“). Volá po ženách ochotných se věnovat tradičním ženským povoláním.

Nakonec se ani ona netají určitou skepsí vzhledem k současné společnosti. Zdá se, že hrozba nové velké války již dnes není tolik aktuální jako v její době. Souhrn nebezpečí hrozících člověku jako by se však příliš nezmenšil.

V závěrečném eseji Žena nad časem se Le Fort zabývá tím, co ženu přesahuje: ženou – matkou. Nechává zpovzdálí nahlédnout do světa matky, neboť mateřství, stejně tak jako téměř všechny ostatní úlohy ženy jsou u ní čímsi zahaleným, skrytým. Mateřství pak zvláště. Ať už mateřství přímé, nebo duchovní, obojí působení zůstává zahaleno a skryto. I se svou péčí a obětavostí.

Posuzuje úlohu ženy v politice, povolání i v kultuře. V politice podle ní vyniká žena nejvíce tehdy, když v ohrožení zastupuje vlivem dějinných okolností muže, méně v politice běžné, kde se často pouze přizpůsobuje mužskému pohledu na věc. Píše o ženských hnutích, na které v jejich pouhé političnosti pohlíží jako na jeden z více méně nešťastných úkazů doprovázejících omyly a tápání moderní společnosti. Posléze se vrací k otázkám náboženského života. Zdůrazňuje důležitost křtu. Opisuje jeho symbolický význam v ranném dětství dítěte. Zabývá se náboženskou výchovou. Několika přirozenými argumenty dokumentuje fakt, že církev nesvěřuje a nikdy nemohla svěřit ženě kněžský úřad (dokladem pro to je jí m.j. také ona zdůraznovaná hodnota skrytosti ženina působení). V závěru dovršuje svůj velkolepý výklad duchovního a symbolického obrazu ženy na příkladu Claudelova Zvěstování Panně Marii.

Le Fort se daří vystihnout význam ženy a její úlohy ve světě. Mnoho čtenář pochopitelně ví a tuší, mnohé mu zůstává k objevení i po přečtení této knihy. Význam knihy se tím ovšem nikterak nesnižuje, je textem inspirujícím a zpřehledňujícím. Na mnoha místech své knihy vyslovuje autorka slova značně kritická. Nutno říci, že často velmi oprávněně. Je těžké vzít tato slova na sebe. Jsou však podložena přinejmenším dlouhodobou lidskou zkušeností, a proto myslím, že je dobré o těchto věcech alespoň vědět. Vzpomeňme Le Fort připomínanou ideu zastoupení a také to co bylo řečeno o svatých: žili ne proto, abychom jejich životy opakovali – to ani není možné, ale proto, abychom si z nich mohli vzít poučení, a abychom se k nim mohli vztahovat ve svých strastech.

Jsem přesvědčen, že pravý přínos a užitek těchto esejů může pro druhé objevit osoba přece jen zkušenější než jsem já. Stručné poznámky, které jsem napsal ať jsou jen upozorněním na tuto rozsahem skromnou a myšlenkami tolik bohatou knihu.

*/ Více o životě a díle Gertrudy von le Fort se čtenář může dovědět např. v Proglasu 3/93.

(Z Jihovýchodní pošty ’94, upraveno)

© Zdeněk Mitáček; 1999
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist