Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

ZDENĚK MITÁČEK

Proml...čitelnost

(Marek Vajchr: Proml...čitelnost, Český spisovatel, edice Česká próza, sv. 6, Praha 1996, 84 stran)

Kniha Marka Vajchra (*1965) Proml...čitelnost klade před čtenáře celou řadu nejednoduchých otázek. Vypravěč tohoto textu, přijmeme-li jistou míru nadsázky, tedy sám autor, rekonstruuje pohnutý osud svých předků a sourozenců. Příběh svého otce Jaroslava a jeho ženy, vypravěčovy matky Emílie, příběh otcových sourozenců Jendy a Milušky, kteří velkou část života prožili v psychiatrických léčebnách s diagnosou schizofrenie. Významná část knihy je věnována také dědu Janovi, jeho ženě Františce, předkům. Jen jakoby na okraj, na závěrečných stranách, zmíní vypravěč příběh svých dvou bratrů.
Je to kniha diktovaná úzkostí. Na úvod přijíždí neznámý Lukáš do blíže neurčené zimní, zasněžené léčebny, zdá se, že na návštěvu. Rozkládá na stole listinné památky, rodinné dokumenty, dopisy a lístky. Jejich pořadí je zdánlivě náhodné, teprve postupně čtenář začíná naznávat obrysy a kontury děje, který se před ním, podobně jako před Lukášem za stolem v čekárně neznámého pavilonu, pomalu začíná odvíjet.
Těžko říci, o jaký druh literatury se vlastně jedná. Není to však příliš podstatné. Proml...čitelnost je z těch knih, jejichž autoři nepílí za čtenářem s každým nápadem, s každou známkou své inteligence, s široce vystavovaným ostrovtipem. Vajchrovým záměrem je, zdá se, pouze podat svědectví, rekonstruovat daný příběh. Striktně se drží dochovaných dokladů a písemných památek, jen minimálně zasahuje do jejich řeči. Příběh otce vychovávajícího své děti v nouzi a vypětí po předčasném úmrtí jejich matky, otázky duševního zdraví a nemoci, soužití zdravých a nemocných lidí, problematika tvůrčí cesty, překonávání mnoha problematických a komplikovaných překážek na cestě životem, všechna tato témata z Proml...čitelnosti směřují ke komunikaci tiché a individuální.
Ale zároveň kniha přináší také řadu otřesných svědectví dobových. Psychiatricky nemocní jsou zavíráni v nesnesitelných podmínkách přeplněných léčeben, v podstatě týráni nezaškoleným personálem. Těžko říci, jaký dojem si z tohoto syrového příběhu odnese "nepoučený" čtenář. Ještě dnes je to prostředí tísnící - ledacos se sice změnilo, na rozdíl od zemí západních však dosud zůstávají naše léčebny obklopeny zdmi jako věznice, nemocní jsou zde často umístění v celodenní péči, ačkoliv by jim daleko lépe prospěly denní ambulance, podpůrné sociální programy, chráněná pracoviště. V průběhu dlouhodobé hospitalisace dochází k porušení a často ke ztrátě jejich osobních vztahů a vazeb. Ve Vajchrově knize se ocitáme v tomto prostředí v období poválečného nedostatku a poúnorového ideologického běsnění, v letech, která byla pro naši psychiatrii obdobím temným a těžkým - tam, kde se psychiatrické bádání smělo svobodně rozvíjet, by se řada událostí podobného příběhu ubírala s největší pravděpodobností poněkud jiným směrem.
Atmosféru 50. let nevykreslují v knize jenom peripetie okolo problematické psychiatrické péče. Stejně tak závažné je sociální pozadí příběhu. Ovdovělý otec, starající se celkem o tři děti, je donucen odjet z domova ve věku 67 let a pracovat na "stavbě socialismu" v areálu vojenského cvičiště u Jihlavy - rodina zápasí s chudobou, v době "vítězných pětiletek" bojuje o holé přežití...
Vajchr na velké ploše své knihy nechává promlouvat zachované doklady a písemné památky. Příběh zachycený tímto způsobem se vyznačuje značnou otevřeností a čtenáře přímo vtahuje do atmosféry, v níž tyto "stopy příběhu" vznikaly. Přes individuální poselství, v němž spočívá těžiště Proml...čitelnosti, je čtenář zároveň radikálně zneklidněn obrazem společnosti, která nefunguje, vyvstávají před ním šeré obrysy "tábora socialismu", společnosti jednostranně orientované na výrobu, bez slitování dusící "neproduktivní", z jednorozměrnosti "produkce" se vymykající jedince. V Proml...čitelnosti osoby slabé, ale podobně se vedlo i mnohým jiným. Vajchrova kniha apeluje na odvěké hodnoty - vlastně na samy podmínky přežití každé lidské civilisace. Je varováním před zplošťováním významu individuality na jakoukoli jednorozměrnost.
Vypravěčovo-autorovo psaní je limitováno tím, že vlastně osobně téměř nikoho ze svých hrdinů-příbuzných nepoznal. K řádu autorova skladebného úsilí patří, že i postavy, na které by vypravěč mohl osobně vzpomínat, k nám v jeho knize promlouvají spíše řečí dopisů a dokumentů: otec, matka.
Vzdáleně můžeme vést paralelu s románovou kronikou Josefa Jedličky Krev není voda, která se téměř hned nabídne podobně úzkostlivým zvažováním osudů a cílů vlastní rodiny. Na mysli také vytane Jedličkova novela Kde život náš je v půli se svou poutí - podobně zásadní otevřeností dobovým svědectvím z 50. let. Jedličkovy knihy jsou samozřejmě na pohled velmi odlišné, již svým rozsahem. Přesto však ve směru osobního napření a zainteresovanosti má s nimi Vajchrovo úsilí v Proml...čitelnosti ledacos společného. Shledávám jako velmi positivní, že se mladý autor vydal touto skrytou a nepopulární cestou. Je to cesta přímo proti reflektorům - 50. léta, stěžejní období naší novodobé historie, jsou dnes odsouvána ze zájmu veřejnosti. Zatímco v knihách Jedličkových podává svědectví zkušený prozaik a zároveň člověk, který má již své místo ve světě víceméně jisté, doprovází nás při četbě Vajchrovy knihy určitá nejistota - která je tam ale čímsi příznivým, neboť je vyvolána otevřeností a hledáním. Je to nejistota vůči dobovému materiálu - jak psaný příběh vymezit, jaké souvislosti a zobecnění ještě vést. Zároveň je ovšem jádro této knihy koncipováno jistou rukou skutečného talentu. Místo na hranici mezi literárností a dokumentem autor pro svůj text zvolil záměrně a promyšleně. Je to pro věc Proml...čitelnosti místo příhodné.
O čistě beletristických ambicích svého autora sice kniha příliš mnoho nevypovídá - nelze z ní odhadnout, s čím by Vajchr mohl přijít příště, to ovšem také není až tak podstatné. Články Marka Vajchra o české literatuře je možné v současné době najít v Kritické příloze Revolver Revue. Výsledné vyznění Proml...čitelnosti přesahuje oblast literátskou a zasahuje do oblasti obecně lidské. Kniha, která je skutečným příslibem.
(z Jihovýchodní pošty 1/98)

©Zdeněk Mitáček; 2000
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist