Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

ZDENĚK MITÁČEK

Život, nuda a Česká republika

V následujících poznámkách se hodlám věnovat knihám, jejichž autoři reflektují život v této zemi. Každý z nich se zaměřuje na jinou oblast našeho společenského a kulturního života. Zároveň však jejich knihy mají ledacos společného. Mnohé věci populární a módní shledávají lehkými, jejich myšlenky pomáhají rozlišovat mezi kvalitou a nekvalitou, a lépe se tak orientovat.

Petr Pavlík: Umění a život v Čechách aneb umění žít v Čechách (Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha 1997, 156 str.)

Autor se ve své knize zabývá oblastí výtvarného umění. Před čtenářem vyvstává svět známých i méně známých výtvarných kaus, skandálů většího i menšího rozsahu. Jako událost byla tato kniha oznámena např. v Respektu či v Lidových novinách, v Ateliéru o knize podrobně psal Jiří Hůla, zevrubnou a do značné míry i výstižnou recensi uveřejnil Jiří Olič v Literárních novinách č. 15/98. Olič vytýká Pavlíkovi, že nezaznamenal všechny zásadnější výtvarné spory, že jeho kritické usilování se někdy zbytečně tříští v mystifikacích a hříčkách.
Našla by se řada dalších "případů" - např. Oličem zmíněné přetírání jistého tanku na růžovo je rozhodně velmi výrazným symbolem atmosféry popřevratového období. Avšak s výtkou, že Pavlík jde směrem zužování obecných výtvarných problémů na pouhé "kausy", souhlasit nemohu, Pavlíkovi některé známé kausy slouží naopak jako východisko k rozvíjení myšlenek, které rozměr vybraných příkladů značně přesahují.
Za zásadní považuji jeho poznámky k problematice časové kontinuity v našich zemích - o tom v kapitolách České vědomí a americký pluralismus aneb Maybe život v Maybelandu, O čase a prostoru, běžcích a poutnících, o českých poustevnících, aneb proč s námi Němci nechtějí hrát pingpong, a v Glose o vztahu umění k času a místu. Autorovy myšlenky pomáhají prohloubit vědomí naší identity, pomáhají tím odolávat záplavám nicneříkajícího zboží, importovaného z výtvarnicky "módnějších" zemí. Úvahy na toto téma shrnuje Pavlík v úvaze nad dílem Václava Stratila (Stratilův "body systém") a při následné polemice s Milanem Knížákem (Knížákovy staré šaty).
Pavlík rekonstruuje smysl tradice. "...jestliže dnes nevystavujeme ve Veletržním paláci krajinomalbu a další specifické české fenomény, potom jen zjevně pohrdáme naším kulturním dědictvím (...) České výtvarné umění přistřižené dle světové fazony je pak jen kostkou cukru hozenou do oceánu..." (str. 85). Zabývá se vztahem umělce k informacím. Dílo nelze "vymyslet", je naopak podnětem k prožívání a přemýšlení - kapitola Informace o informacích. V neposlední řadě zkoumá roli kurátorů výstav - v současné době často teoretiků prosazujících svůj dílčí "zájmový" výklad výtvarných trendů současnosti mnohdy na úkor autorů děl základnějších kvalit - poznámky k exposici ve Veletržním paláci. Bleskne se rovněž glosa o "houbovitosti" denní výtvarné kritiky, v postřehu, že mezi nejpoužívanější obraty této kritiky patří fráze sestavené ze slov: každodenní, měkký, prestižní a přesný - viz Jazykové zákampí české teorie.
Pavlík předkládá své tese s vírou, že nad nimi jeho čtenáři budou přemýšlet a vytvoří si svůj vlastní názor. Ačkoliv je jeho kniha možná neúplná a roztříštěná a často pouze načrtává kontury dnešní situace, přece jen ukazuje cestu, kudy bychom se mohli při přemítání o této společnosti s úspěchem vydat.
Pro úplnost se sluší dodat, že kniha Umění a život v Čechách aneb umění žít v Čechách je sestavena z článků publikovaných v časopisech Ateliér, Architekt, Literární noviny a v denním tisku (LN, Právo), v letech 1993-1997. Obsahuje však také autorovy dosud nepublikované práce, úryvky z malířského zápisníku a dvoustránku (převážně nesouhlasných) ohlasů na jeho články.
Pavlík píše česky, srozumitelně, vtipně a na rovinu. Ve své knize prolamuje zamrzlé hladiny oficiální výtvarné kritiky, už pro to gesto je zajímavé ho číst. Ale nejen proto.


Jiří Olič: Život je nuda (Petrov, Brno 1996, 146 str.)


"Mají vás. Nabídnou něco oprýskaného a po pěti letech služby přidají něco ušmudlaného. S gestem renesančního donátora a s očima králíka, který spěchá, neboť musí zpátky do své nory. Je to jedno. V každém případě nabídnou možnost dalšího postupu a brokátové sako, které předvedou. Podíváte se naň dvakrát, už ho nikdy neuvidíte. Přidají zvonek, abyste zazvonili v případě potřeby, a k tomu pomůcky: kladivo a kolejnici, kterou je nezbytné do svačiny prodloužit o tisíc kilometrů. K tomu rádio po drátě" (str. 18).
Příspěvky do hypotetických novin, vydávaných v redakci Vlasty Buriana, Jindřicha Plachty a Ference Futuristy, resp. jejich hereckých typů. Stopy biografie, příběhy ze života hvězd světového popu a jejich "konsumentů", ironie vůči kunstmodernistům. Popisy zdevastovaného prostředí pro život člověka, odhalování nevkusu architektonického, rozhlasového, nevkusu a ničení mluvy... Setkání imaginárních, a přece velmi skutečných postav Básníka, Žáka, Múzy, dalších osob, posluchačů na besedách...
Petr Motýl v předminulém vydání tohoto listu psal v souvislosti s knihou Život je nuda o střípcích mozaiky. Já bych řekl, že Jiří Olič na stránkách této knihy rozehrává interní básnické psychodrama, přičemž různé okamžiky své životní zkušenosti nahlíží způsobem, který známou metodu až nečekaně inovuje a obrozuje. Oličův vypravěč prožívá dobu (převážně dobu tzv. reálného socialismu, ale i léta devadesátá) po svém, jeho příhody jsou napohled drobné, soukromé, leč často právě ty se později ukazují jako okamžiky pravdy našich dní. V Oličově knize se na první pohled skutečně jedná o všednost, o běžné dny, o každodennost - ale co z nich zůstává zachyceno, rozhodně nudné není.
"Básník chodil po kuchyni a poslouchal Hvězdu: ‚A nyní několik slavných skladeb v podání orchestru Václava Zahradníka.'
V takových chvílích říkával: ‚Vypne tady někdo to rádio!?' Neslyšel tedy Živá slova Jána Ryšky ani Jirku Korna, toho všudybyla, ba ani poněkud patetický jekot zpěváka skupiny Queen. Zaléval muškáty a v nenadálém tichu, které se v kuchyni rozhostilo, bylo slyšet jejich vděčné: ‚Děkujeme ti, bratře'"
(str. 30).
Snad o to právě jde. O zachycení konceptu života, který musí být prožit, aby bylo možné vydat dílo, obsah ... látku - jde právě o ně, o bezděčné okamžiky pravdy, k jejichž zachycení je nutná nemalá dávka pokory.
Autor se pohybuje poblíž hranice, odkud je k žánru tragédie stejně daleko jako k žánru veselohry. Jedná se ovšem o hranici rušnou a naplněnou epickým obsahem. Boj je bojem, hledání pravdy hledáním pravdy. Olič bourá ohleděné kulisy fráze a zvyku, z jeho sdělení vzácně, ne "chtěně" ani ne "nechtěně", ale jaksi přirozeně vyvěrá vtip, vidění a pojmenování viděného. Snad je to umožněno také tím, že není obojakým politikem literatury, ale člověkem, který se s chutí dovede zasmát sám sobě, který k věcem tohoto světa přistupuje krom velké pokory také s dávno již nevídanou upřímností a sebevědomím. A díky tomu si také "nehraje na pravdu", netvrdí, že jeho řešení je jediné správné, "jen" hledá cestu, jen zkouší pronést sdělení bludištěm všedního dne. Ze tří podobně zaměřených knih (předcházely Marná snaha (Fragment, Bratislava 1992) a Velký strážce (Petrov, Brno 1995)) se mu to podle mého názoru právě v knížce Život je nuda podařilo nejlépe. Škoda jen několika redakčních, korektorských pochybení, které jdou na vrub vydavatelství Petrov.


Zbyněk Vybíral: Vymoderovaný svět (Konfrontace, Hradec Králové 1997, 152 str.)


Zbyněk Vybíral je nejmladší z našich tří autorů, je často patetický a je ve svém výrazu nejvážnější. Je podobně konkrétní jako Pavlík, možná méně důkladný v jednotlivostech, ovšem mířící do více stran. Zaměřuje se na moderátorský svět, v ohnisku jeho úvah stojí veřejná i komerční TV, rozhlas, braková i vážná literatura, film, reklama. K různým úkazům z moderátorské praxe přistupuje z posice reflexe, zákonitě se tedy dostává do oposice k demagogii, tesovitosti a povrchní výplňovitosti, kterou se tyto oblasti dnes často "pyšní". Ukazuje, jak může reflexe čelit "toku" - právě tím, že jej na příkladě jednotlivostí zachycuje v cosi trvalého, čím skutečně je, ač se tváří sebevíc aktuálně. Ve Vybíralově knize jsou všichni ti "veselí chlapíci" přistiženi při činu - a není to příjemný pohled.
Určitá nevyjasněnost autorských východisek činí tuto knihu nejproblematičtější ze všech zmiňovaných. Pavlík píše o výtvarném umění a přes řadu přístupů: reportáž, recense výstavy, eseje, četné mystifikace, až k závěrečným poznámkám ze svého zápisníku, rozvádí a ilustruje několik základních myšlenek o současném výtvarném umění. Olič připomíná okamžiky pravdy "všedních" dní - dní přece jen ne tolik nudných, jak by se zprvu mohlo zdát. Vybíral předesílá před text své knihy citát z Oblomova a v jedné ze dvou autorských předmluv píše o svém rozhodnutí psát jako o touze rozměňovat celek duše na drobné, na střípky myšlenek... Představa celistvosti a komplexnosti, která se psaním už jen pokořuje a rozdrobuje, mně připadá v jeho 35 letech poněkud předčasná. Profesně je psychoterapeutem s četnou odbornou publikační praxí, u autorů jeho typu často hrozí, že se budou rozdávat moudrosti za 5,50. Naštěstí jsou slova z předmluv jen tím "děláním ramen", jak se to dnes nosí.
"Po přečtení hlavních bodů zpráv prohlásí moderátor Frekvence 1: ‚A to je všechno.' Kdo by nepodlehl této sugesci. Koho by napadlo v takovou chvíli vykřiknout: ‚To nejenže není všechno, to je NIC!'" (str. 53). Od podobných, zdánlivě nepatrných inspirací směřují Vybíralovy úvahy dál a hlouběji, až k provokativním podobenstvím v kapitolách Císař je nahý! (str. 62), Trpaslík (str. 67) a dalších. Většina těchto kapitol je krátká, jsou to často jen postřehy a nápady - ale jsou to postřehy, které pomáhají vytušit, jak by "to asi mělo být". Patřím k lidem, které neuráží ani nepopuzuje takový styl psaní. Naopak, je mi bližší než rétorská pouťová esejistika, kdy všechno dobře zní, ale celek nic nového neříká (viz ke stati Ludvíka Vaculíka - v rubrice Beseda). Sympatická je mně rovněž Vybíralova schopnost neustálého sebetázání. Ta autorovi pomáhá zachovat si chladnou hlavu i při příležitostech, kdy by druzí s velkým nadšením vpluli právě do onoho rétorství, které je, jak známo, bez hranic.
"Zlevněná" moudrost se objeví snad poprvé na str. 45: "Pohoršujeme-li se nad něčím, pak se pohoršujeme nad tím, co máme sami v sobě." Připomnělo mi to přednášku soudruha Hamšíka, kterou jsem absolvoval rok před maturitou, o svobodě jako poznané nutnosti. Jiný výskyt podobného moudra jsem zaznamenal tam, kde na závěr cituje spisovatele Jiřího Kratochvila: "Není dobré zaměňovat skutečnost za příběhy" (str. 140) - ta věta mi nepřipadá tak jasná jako Vybíralovi - a nemyslím si, že bych kvůli tomu byl obětí "vymoderovaného světa". Vždyť například vysílání zmíněné Frekvence 1 jsem zatím nikdy nevydržel poslouchat déle než 25 minut v jednom kuse.
Polemisovat budu také s autorovým uvažováním nad filmem Pulp Fiction. Zamýšlí se nad tím, jak je možné, že se "hrdinou" příběhu může stát zločinec, a odsud kormidluje rovnou ke Kainu a Ábelovi, k Bohu a Ďáblu, aniž by bral v úvahu jaksi prostší kategorie. Mne ale nepřekvapuje a neudivuje, že se zločinci mohou zdát sympatickými, že se mohou jevit hrdiny. Vždyť jsme si přece něčeho podobného v nedávné minulosti užili dostatek. I major Zeman nebo třeba hrdinové seriálu Okres na severu někdy vypadali zajímavě - a byli tak natočeni - někdy působili i sympaticky, a přece člověk věděl nebo tušil, kým jsou, myslel si o nich své. Je to jen několik míst, která mě podobným způsobem při četbě této knihy vyrušila a která považuji za tendenční a odvozená. V knize zjevně a mnohonásobně převažují místa neschematická, inspirativní.
Vybíralovo psaní je završeno šťastným gestem, totiž službou: překladem několika citátů z díla jungiánského psychologa Jamese Hillmana. Kniha Moderovaný svět lépe končí, než začíná. Doporučuji ovšem přečíst od začátku.
Zmíněné knihy nemají teoretické ambice. Pojmenovávají stávající stav věcí v daných oblastech a zároveň sahají jaksi za vysvětlení, za pouhou teorii. Na první pohled paradoxně jsou však často úplnějším řešením daných problémů. To je možné jen proto, že jejich autoři jsou zkušenými znalci a dobře vědí, o čem píší. Subjektivní přístup se nakonec jeví být daleko méně zneužitelným, než by byla pouhá objektivisující teorie - ačkoliv záleží také na přístupu čtenáře, jak ukazují často protikladné posudky těchto knih v denním i odborném tisku.
Své záměry autoři těchto knih naplňují zatím zlomkovitě - proto si sami navzájem mohou vytýkat neúplnost. Jaksi v celku se ale, právě díky osobnímu přístupu k daným problémům, jeví jejich odpovědi být poměrně dostatečné a úplné.
Smích, slzy a česká cesta - vždy ve svobodnějších dobách v jakési obecné "poturčenosti" a naprosté neprozíravosti - tyto knihy pomáhají udržovat ještě tak přijatelný směr.

(z Jihovýchodní pošty 2/98)

© Zdeněk Mitáček; 2000
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist