Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

ZDENĚK MITÁČEK

Matné Stopy blesku

(Stopy blesku. Česká povídka 90. let, Vera, Praha 1996, 310 str.)

Antologií české povídky 90. let obohatilo knižní trh v loňském roce poměrně málo známé nakladatelství Vera. Ambiciosní projekt dal vzniknout výpravné publikaci, která si zaslouží, aby se o ní mluvilo.
Cílem antologie bylo zmapovat situaci v české "krátké próze" po roce 1989. Tento cíl byl do značné míry splněn, ačkoliv celá publikace má několik sporných momentů, jakýchsi bodů lomu. Jedním z nich je samotný výběr autorů. Kompilátoři, manželé Blažkovi, na str. 301 uvádí, kdo z oslovených se z jejich projektu omluvil. Můžeme tedy odvodit, kdo mezi oslovenými chyběl. Z "nových" je to rozhodně Michal Ajvaz, Josef Hrubý-Žluťák, potom Václav Kahuda a další autoři z časopisu Modrý květ. Chybí mnoho starších a seniorů české prosy, například Jiří Olič, Egon Bondy - kteří snad svým přestěhováním na Slovensko nepřestali být českými autory. Jediným zástupcem surrealistické prosy je Pavel Řezníček, a to je přece jen málo. Na druhé straně byli osloveni i Václav Havel a Boleslav Polívka, kteří se za autory povídek dají označit jen stěží. Rovněž Arnošt Goldflam není typickým prosaikem, ale jeho, jak sám v dovětku uvádí "1. povídka vůbec", je v antologii příjemným překvapením. Výběr autorů ve Stopách blesku nelze považovat za representativní obraz české povídkové scény současnosti. Dle slov na obálce to však ani nebylo úmyslem pořadatelů, tyto úvahy jsou v tomto směru trochu od věci. Subjektivní výběr autorů ve Stopách blesku až tak nevadí. Ve zmatku prosaické produkce právě devadesátých let je totiž tato kniha příznivým signálem, že se knižní trh začíná stabilisovat, že nakladatelé začínají myslet na zpřehlednění situace.
Povídky dle textu na obálce odráží "...zmatek, který našinci mají dneska často v hlavě, díky změnám hodnot, díky lopotně utvářené demokracii a díky mnohdy ne zcela zvládnuté svobodě, protože tohle všechno nás zasáhlo silou blesku". Ačkoliv se pořadatelé snažili o tematickou a stylovou rozrůzněnost své publikace, musím zaznamenat, že v antologii napříč různými styly převažuje jakési kalendářové psaní.
Povídky sice mnohdy pojmenovávají novou skutečnost a společenské změny, jichž jsme se stali svědky i účastníky v posledních letech, ale činí tak povětšině způsobem matným a mdlým. Několik zařazených povídek patří rovnou do černé kroniky české prosy, zejména povídka Pavla Gryma Výtržník, Miloše Zábranského Film z Nového světa, Šándorův dědeček od Ivana Kříže a odstrašující opus dvojice Bratršovská - Hrdlička nazvaný Tyčinka pro Alberta.
Mnohé další patří do roviny kalendářových povídek, určených pro chvíle odpočinku po nedělním obědě. Je vlastně škoda, že už sobotní přílohy našich deníků netisknou žádné povídky, pamatuji si na četbu sovětských komunálních satir ze Svobodného slova osmdesátých let, některé z nich se mi zaryly hluboko do paměti. Mám za to, že psaní pro takové příležitosti nemusí být vůbec marná činnost. Nedělní povídka sdělí svoji moudrost, zanechá vcelku příjemný dojem a poté záleží už jenom na okolnostech okamžiku, zda je pamatována, či zapomenuta. Pro svého autora je laťkou, u které buď stráví celý svůj život, nebo se díky ní posune někam dál. Do kategorie více či méně slibných nedělních povídek patří většina prací z antologie. Ať už to je povídka začínající Alice Kočandrlové Muži (vhodná zejména pro Elle), satirický Mindrák Miloše Macourka, lidové vyprávění Václava Mikoláška o Indiánech Skalp, povídka Ivana Kříže o bývalém členu StB Pozdvihování (doporučeno pro Story), proletářská Harmonika Miriam Tůmové, mladofrontálně-Dnes existenciální Ztracený muž Zdeňka Rosenbauma či Soudný sen Františka K. od Luďka Fialy, barová "poudačka" Všechen můj jazz od Zdeňka Blažka, pomstychtivý Mlčící telefon Inny Mirovské (pro Právo), lidovkovité Co když... Jiřího Justa. Jde o jakési příležitostné a nahodilé "zvěsti" jednotlivých autorů, chabě se pokoušející přežít často pod pláštíky nepůvodních literárních stylů - ačkoliv kategorii nedělních povídek jako takovou skutečně neodmítám, přece jen mně shromáždění těchto textů na jednom místě příliš radosti nepůsobí. V této společnosti vzbuzuje sympatie naivní pologramotnost (přesněji: poloznalost českého jazyka) u george s. harrisona, amerického autora textu čárlíkova výstavba.
Skutečného zablesknutí se čtenář dočká v povídce A havran krák už Nikdykrát od Bohumila Hrabala, která dává vzpomenout na nejsilnější autorova díla. Ostatní Hrabalovy práce v antologii - Kůň truhláře Bárty, Hořící vajgly v uchu a Česká rapsodie (Bohemian Rhapsody) nepřesahují rozměr příležitostného psaní jiných zařazených povídek.
Otevřené vylíčení situace pražského intelektuála v těsně polistopadové době dělá čest Karlu Peckovi. Ten si v povídce Spiknutí dobrodějů pohrává s motivem často cynického pozadí dnešního pragmatismu, jenž v jeho textu vyústí do zakoupení tranzitu (!) pro slepé děti. Pecka se stal jediným pražským disidentským autorem, který se antologie zúčastnil, jeho práce nese stopy stínů, které si autoři jeho osudu do nové doby přinesli (čachry okolo dekretu na byt, jednoho z pozůstatků socialismu). Těžko posoudit, zda si toho autor sám byl vědom. Přesto má Spiknutí dobrodějů náboj skutečného vyprávění a patří k těm lepším v antologii.
Pochvalu je možno udělit také Věroslavu Mertlovi, za tvrdost, s jakou dovedl zachytit materialistickou prázdnotu dnešního venkova (Dlouhý výhled do ulice). Kalendářový rozměr prací v antologii příliš nepřesahují práce jiného známého autora, Jiřího Kratochvila, ať už je to modernisticky experimentální Housenka nebo přemoudřelé Zázraky šlechetnosti, přesto se alespoň v první z nich objevuje hodnotná stylovost a vyzrálá autorská zkušenost. To je možné napsat také o Koláči Jana Beneše. Pouhou výplní jsou naproti tomu krátké texty Mango a Za stórou surrealisty Pavla Řezníčka.
Za známou autorku by se dala označit Ilona Borská, pokud skutečně vydala oněch 28 svazků, jak v biografické poznámce o sobě uvádí. Nemám důvod tomu nevěřit, ačkoliv jsem si dosud nepovšiml ani jediného z nich. Cukrárna Opereta mě mile překvapila, díky ní považuji Borskou za jeden z objevů celé antologie. Cukrárna Opereta se navenek odehrává v poklidném maloměstském tónu, za nenápadnou fasádou v ní však pulsuje živě zachycený tep našeho domovského prostoru, prostoru Střední Evropy.
Zdařilá je povídka či spíše povídkové pásmo Václava Vokolka Falešný groš, popisující ve fantasijní, groteskně, až comicsově odlehčené podobě odvěké téma milostného zápolení na této planetě. Je to již třetí čtenářské setkání s Vokolkovým zpracováním tohoto tématu, po ukázce v časopise Host (1990), a po knize Lov žen a jiné odložené slavnosti (1993), přesto i napotřetí zůstává zajímavé a čtivé.
Kvalitní prací je Večeřův Ardabast. Posedlost vypravěčstvím a tržiště malého města Jácova v době trhů je jedním z mála ohlasů středoevropského prostoru v celé antologii. Stejný prostor popisuje také Petr Placák. Ačkoliv jeho Duch velkého javoru nedosahuje svébytnosti Večeřova vypravěčství a na svůj způsob se nebezpečně blíží k hranicím výše popsaného kalendářového psaní, přece jen zůstává nad průměrem textů z této knihy. Nadějí je už zmíněná Alice Kočandrlová, ta se k metě alespoň půlstupňového přesahu blíží z opačného konce, totiž z bran ženských časopisů Elle, Cosmopolitan aj.
Vedle Borské a Hrabala patří mezi nejsilnější zablesknutí ve Stopách blesku text Arnošta Goldflama O Adamovi, který se chtěl ženit. Jedná se o jednu z variací autorova utkvělého motivu nenaplněné lásky. Adam a jeho Flétna jsou rozumářskými typy lidí 90. let. Adam je Flétnou nenápadně podveden, ožení se s ní, ačkoliv k ní vlastně nic necítí, pouze se domnívá, že by měl cítit. Stejně tak by ale bylo možné mluvit o Flétně podvedené Adamem. Příběh jejich setkání se odbývá jakoby v pořádku, ale Goldflam dává znát, že jde o bytí ve skutečnosti prázdné, jaksi podvodné a nejapné. Adamův neprožitý a nanicovatý život končí na balkoně unifikovaného bytu v neznámém patře neznámého paneláku...
Povídky Ilony Borské, Bohumila Hrabala a Arnošta Goldflama jsou prubířskými kameny antologie. Kalendářové psaní je vedle nich jen čmáranicí na papír, jen stopovou stopou blesku. Neboť co je zdařile odhadnuté téma, nové prostředí, společenská kritika, není-li zároveň doprovázeno skutečným a obsáhlým autorským gestem? Jen několik málo povídek z antologie toto porovnání "ustojí".
A další lomové body? Zajímavé je odhadovat, jak pořadatelé ke svým autorům přišli. Hodně napoví pražská adresa vydavatelství, přesto je počet mimopražských autorů větší, než bývá při podobných událostech obvyklé. Na druhé straně, pořadatelé vybírali jen z okruhů těch nejznámějších časopisů, jako jsou Literární novin, Host či Revolver revue. Přičemž za povšimnutí stojí, že texty uveřejněné v Literárních novinách patří v antologii mezi ty slabší. Ostatní časopisy zůstaly zcela opomenuty. To vypovídá o dnešní zmatené situaci, nahlédnutí do dalších, méně známých časopisů vydávaných po roce 89, se přímo nabízelo. Antologie Stopy blesku vybírá jen ze státem štědře podporovaných časopisů - ale odtamtud většinou nepřicházejí největší výboje...
Jiným lomovým bodem jsou prostředí, která autoři popisují. Pomineme-li osobní a výraznou Prahu Hrabalovu či Peckovu, zaujme nás kontrast při popisování velkého města a maloměsta. Děje ve velkoměstě se odehrávají na neosobních místech, často na úřadě, na zastávce poblíž nemocnice, převažují náhodná setkání, není to bloudění známým, ale atomisace, nahodilost. Jednou ze stop blesku je demytisace úřednického prostředí, na úřadech panují pozůstatky bolševika (Fiala), jen výjimečně se mihne lidštější tvář (Kočandrlová). Celkově se poněkud paradoxně jako bohatší ukazují prostředí maloměstská. Na maloměstě se více daří vyprávění (Večeřa), kontemplaci, smiřující harmonii (Borská, Tůmová) a řadě dalších obecně lidských kvalit, jako je vědomí kontinuity dějů, historická paměť, přiměřenost lidskému rozměru. Jenom v jedné povídce hraje významnější roli vesnice (u Věroslava Mertla).
V širších souvislostech je potom zajímavé pozorovat, na jaké země povídky odkazují. Jsou to Čechy a potom zejména Spojené státy, jiné země se objeví jen výjimečně: Střední Evropa, Vokolkova Afrika. Jan Beneš a Václav Mikolášek píší přímo o Americe, řada ostatních na Spojené státy tak či onak odkazuje (Hrabal, Blažek, Grym, Zábranský, harrison), což vyniká, jelikož o žádné jiné zemi v knize nenajdeme takřka ani zmínku. Amerika je nepřiznanou fascinací většiny našich spoluobčanů středního věku. Pokud bychom uspořádali antologii autorů narozených v letech 1940-1960, odstěhovala by se naše republika někam doprostřed Atlantického oceánu, ne-li přímo na Long Island. Považuji za příznivé znamení, že pořadatelé antologie dali "americkým" textům takový prostor. Signalisuje to odvahu podívat se tváří v tvář jednomu ze živých traumat naší doby. Obecně by to mohlo být jedním z východisek k zamyšlení nad hloubkou našeho evropanství. Mezi přirozeným evropanstvím Hrabalovým nebo Borské a hledáním příběhu ve středoevropských konturách, jaké se objevuje u Večeři či Placáka, je zřetelná mezera několika generací, které zkrátka prožitek společné evropské kultury nezažily.
Antologie Stopy blesku je první vlaštovkou vznášející se zatím poněkud bezradně nad nepopsaným polem reflexe české prosy 90. let. Její pořadatelé se dopustili řady chyb a omylů, nepozvali k setkání řadu důležitých autorů, neprojevili zrovna velký rozhled ani patřičnou dávku kritičnosti. Jejich pohled na dané téma zůstal jaksi příliš "při zdi". Přesto dokázali vydat potřebnou a důležitou knihu. Umožnili setkání autorů, kteří se dosud jinde nesetkali, a tím též setkání jejich čtenářských obcí. Dokázali, i když možná ani zdaleka ne takovou měrou, jakou sami očekávali, že česká prosa i v devadesátých letech přináší čas od času velká a důležitá díla. Přivedli nás k vyhlídce, z jakých stran a směrů je možné taková díla očekávat.

(z Jihovýchodní pošty 1/98)

© Zdeněk Mitáček; 2000
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist