Úvodní stránka
Kontakt
Redakce:

   [ Pavel Kotrla ]
   [ Jiří Hrabal ]
   [ Jakub Chrobák ]
   [ René Kočík ]
   [ Dalibor Malina ]
   [ Milan Orálek ]
   [ Martin Škabraha ]

Projekty:

   [ Potápěč ]
   [ Scriptorium ]
   [ A. S. Puškin ]
   [ Bartoš Vlček]
   [ Atlantida ]
   [ JVP ]

Archiv:

   [ HTML ]
   [ PDF ]

Ostatní:

   [ Autoři ]
   [ Napsali o Textech ]
   [ Výroční večírky ]
   [ Knihovnička ]

Hledat v Textech:
FreeFind

 

[pak] blog pavla kotrly

Poetično Michala Jareše

potápěč

Lidé v okolí

 

TEXTY č. 7 (PODZIM 1997)

[úvod][próza][poezie][recenze][rozhovor]

RECENZE

Mojmír Trávníček: Hora

Dalibor Malina: Karel Hofman (O nezbytnosti fundamentální výbavy umělce)

Nigel Suckling: Hrdinské sny

Jiří Hrabal: BIG BÍTOV 97 aneb “Čekání na Magora”

Pavel Kotrla: Umberto Eco - Šest procházek literárními lesy


Mojmír Trávníček: Hora

Kdykoliv sleduji předvánoční hemžení v knihkupectví, vzpomenu si na starý epigram Josefa Hory: „Na Ježíška bývá lidem dobrá ba i knížka...“ A tak mi napadá: kolik z těch zákazníků-čtenářů si vzpomene na Josefa Horu, kolika z nich vůbec ještě něco řekne jeho jméno? A přece v celé rozsáhlé soustavě pohoří české literatury – nejen poezie – je to vrchol z největších, i když zároveň z nejméně nápadných. A co víc: jako by se záměrně překrýval s tolika jinými, jimž ochotně propůjčil a daroval něco ze své nedočerpatelné mohutnosti, a to s takovým taktem a noblesou, že ani nezotročoval ani nezastiňoval, nýbrž nenápadně vstupoval do díla svých mladších druhů a dovoloval, aby se v něm rozpustil, vstřebal, a posilnil je ze svých přebytků.
Josef Hora nemá letos kulaté výročí, nevedou nás jubilejní pohnutky, a věnujeme-li mu krátký fejeton, je to především z vědomí, že tento skromný básník navzdory pozvolnému zapomínání nepřestává skrytě žít ve větší části novodobé české poezie, a měl by plně žít i mimo studijní osnovy škol. Kdo všechno mu v české literatuře nebyl aspoň dočasně dlužen – i mnozí, kteří se rychle vymanili suverénním růstem z této poplatnosti, byli jeho tvorbou namnoze poznamenáni v samé podstatě. Bez Hory by nebylo Jiřího Wolkra, ale ani osvobodivé jiskřivosti a průzračnosti Zahradníčkových Jeřábů; Horův příklon k epice (od Jana Houslisty k posmrtnému nedokončenému torzu Pokušení) v lecčems připravil a předznamenal příběhy Vladimíra Holana. A kolik společného mají čtyřverší v posmrtně vydaném Životu a díle básníka Aneliho s kvartety “oříšků” Jana Skácela! Není ani zapotřebí připomínat, v kolika rovinách prolíná jeho poezie tvorbu Seifertovu a Hrubínovu, přátel nejvěrnějších.
Josef Hora zemřel mlád, jak se v Čechách sluší na básníka: nebylo mu ani pětapadesát (a bezmála stejný počet let nás již dělí od jeho smrti); zanechal však dílo neobyčejně rozsáhlé, ve všech rozměrech dosud pořádně neprozkoumané. Potkala ho ta nehoda, že od mládí patřil k autorům jaksi samozřejmě uznávaným a respektovaným, a to je neodpustitelný hřích. Jeho dobré jméno se rozumělo jaksi samo sebou, takže se zvolna vypařilo do ztracena, aniž si toho kdo pořádně všiml (navzdory tomu, že o něm vyšlo několik monografií). Je to ve shodě s osudem básnických monumentů, uctívaných a de facto neznámých, jako byl mj. Svatopluk Čech (kdo dnes čte jeho básně?), Jaroslav Vrchlický, Viktor Dyk... Nepatřil v letech totality k zakázaným autorům, byl dokonce tuším prvním „národním umělcem“ (in memoriam) již od roku 1945 – a román Hladový rok a pamflet Socialistická naděje patřily k doporučené školní četbě, přestože se s komunistickou stranou radikálně rozešel již v roce 1929 (brožura Literatura a politika z téhož roku, způsobilá otevřít oči tváří v tvář komunistické reglementaci kultury, byla přísně tajena). Pamatoval ještě Vrchlického a lumírovce a ve svých tvůrčích začátcích na ně s vděčnou úctou navazoval. Sociální cítění a nezničitelný sen o sociální spravedlnosti ho přivedly k proletářské poezii. Nebyla pro něho nalinkovaným programem, ale přirozenou etapou na cestě básníkova srdce skrze vřavu světa, kterou poctivě prošel až do hájemství ticha, které posléze rozpoznal jako rodnou krajinu srdce.
Etapy této cesty jsou značeny tituly básnických sbírek, těmi nejstručnějšími básněmi: Strom v květu, Bouřlivé jaro, Mít křídla, Struny ve větru, Tiché poselství, Dvě minuty ticha, Domov, Tonoucí stíny, Zahrada Popelčina...
Hora rostl mimo generační a programová uskupení, a přitom jeho poezie, psaná nepřetržitě od školních lavic doslova ještě i na smrtelném lůžku, předjala nebo absorbovala z větší části celý složitý vývoj české poezie první poloviny dvacátého století – nalezneme v ní výrazně nebo ztajeně všecka její mateřská znaménka, přijatá pokorně a s vědomím služby (které dnešní tvorba převážně ignoruje). Název, který ve svých sebraných spisech zvolil pro soubor sbírek své vrcholné tvorby – Kniha času a ticha – lze vztáhnout na celek Horova díla. Nikdo jiný před Skácelem a Slavíkem nevyjádřil tak třeskutě ticho a neslyšné plynutí času jako on, jenž prošel mělčinami i hlubinami vřavy světa. Básnickými smysly vnímal přítomné i budoucí ohrožení člověka a světa, ustavičně byl v dotyku s tmou a prázdnem, a básnické slovo bylo pro něho onou mocí, která měla a mohla poskytnout záchranu. Málokdo jiný věděl tolik o křehkosti slova a zároveň si byl jistý tím, že básní nevytváří mlhovou clonu, nýbrž realitu. („Jenom píseň má, ten třesoucí se vlas, ó smrti, nezděsí se lesku tvého nože.“) Rozuměl dobře tomu, co jsme mohli po jeho smrti důvěrně poznávat celá desítiletí: „osudu, jehož příjmení je strach“. Jako by tušil – lze to v posledních básních zřetelně číst – že umírá sice na prahu toužebně očekávané a radostně přivítané svobody, ale zároveň na prahu jejího ohrožení a znásilnění.
“Dobře, že jsem a že jsem byl” – napsal ve svých posledních verších, jimiž se – básník času a ticha – stal básníkem bolesti.


Dalibor Malina: Karel Hofman (O nezbytnosti fundamentální výbavy umělce)

Doyen valašských umělců, jedenadevadesátiletý akademický malíř Karel Hofman ze Soláně, zarputile střeží odkaz svých učitelů z pražské akademie múzických umění – Jakuba Obrovského a Otakara Nejedlého. Zatímco dnešní představitelé nejvyššího sboru Akademie táhnou na diskusní pole s názorem „neznásilňovat originalitu mladého talentu“, meziválečné osobnosti vysokého uměleckého školství znásilňovali až běda, a je třeba říci, že ku prospěchu věci. O přes mnohé neshody, půtky i celoživotní umělecké antipatie se shodovaly na základním: adept výtvarného umění, a zcela bez diskusí pak malířství, musí na vysoké úrovni zvládnout kresbu jako základní předpoklad zvládnutí všech velkých uměleckých úkolů, před něž bude postaven.
Můžeme mít k tvorbě Karla Hofmana jakékoliv výhrady, i on má svá slabší místa (na rozdíl od mnohých umělců však o nich ví), nelze mu však upřít fundamentální vybavenost, která mu umožnila zvládat složité problémy krajinomalby i malby figurální, která mu dovolila pustit se odvážně a s vědomím vlastních možností a rizik do monumentálních fresek, jejichž význam nebyl dostatečně a poctivě v kontextu takřka uzavřeného malířova díla zhodnocen.
Dát dohromady jakýkoliv ucelený soubor malířových prací není jednoduché. Mnohé z nich, nikoliv však ty nejvýznamnější, jsou ve vlastnictví uměleckých galerií, ty významnější pak mají soukromí sběratelé a malířovi přátelé. Jít ve výběru najisto a podle přijaté koncepce je úkolem skoro detektivním, neboť umělcův archiv je překryt mystériem jeho polobohémského náhledu na statistiky a dokumenty. Přesto se podařilo do galerie “V poschodí” (Knihkupectví Malina na Dolním náměstí ve Vsetíně) posbírat kresby, které dávají docela zřetelnou představu o umělcově talentu, o významu, jaký tomuto výtvarnému projevu přikládá, o inspiračních zdrojích, které tentokrát překračují tradiční náhled na „studnice“, z nichž tento umělec čerpal: vedle známých italských podnětů, inspirací valašskou krajinou, valašskými zvyky a tradicemi, je tady najednou svět zcela intimní, svět rodiny, dětství dvou na poli umění úspěšných dcer, svět okamžiku mezi lidmi srostlými s krajem a jeho každodenností. Je to svět opravdu intimní, zachycený prostřednictvím principiálního kresebného prostředku – linie, která drží v rukou všechny trumfy. A výsledek je mimořádný: prostřednictvím linie je úchvatně zvládnut prostor i vykročení za něj, k detailní psychologické charakteristice portrétovaného (v případě kresebného portrétu) či zachycení atmosféry. Kresby, které doposud spíše doplňovaly autorovy výstavy olejomaleb, dokládají, že jsou autonomní částí jeho díla a že bylo spíše jakýmsi nedopatřením, že samostatně vystaveny nebo vystavovány nebyly.
Výstava kreseb, k níž se jeden z největších valašských malířů odhodlal a k níž svolil, není výstavou předváděcí, oslavující, ale výstavou oslovující. Vede k úvahám, jež se ve svých konsekvencích musí dostat k dilematu současného výtvarného umění, které v jednom ze svých argumentačních proudů, Hofmanovi cizím, prosazuje právo na existenci, pod hlavičkou umění, pracím, které dýchavičně sledují vidinu slávy s využitím prostředků, které bezobsažně křičí a řvou, aniž by sloužily vydobývání toho podstatného z údělu člověka.


Nigel Suckling: Hrdinské sny

 

Ukázka byla původně doprovodným textem ke knize ilustrací dvanácti nejlepších ilustrátorů fantasy a science-fiction. Ale snad obstojí i samostatně.
red.

Jestliže chceme člověka považovat za hrdinu, musíme přihlížet k okolnostem, které ho obklopují, abychom nedošli k vyvození špatných závěrů.
Hrdinové a hrdinky zosobňují existenci našich toužebných přání po životních vzorech, po tom, čím bychom sami rádi byli. Tito naši hrdinové a hrdinky tíhnou k tomu, aby spadali do zcela určitých kategorií, ačkoliv toto je často podřízeno okolnostem, za kterých se vyskytují. Je jen málo rozdílů mezi takovými hrdiny jako je Barbar Conan a rockový hrdina heavy metalu. Oba si podmaňují a dobývají nepřátelský svět svými vlastními způsoby, liší se jen druhem použitých zbraní.
Takovéto skryté paralely vysvětlují naši kontinuální fascinaci hrdiny a hrdinkami ve fantastickém prostředí, které může být mytologické, neomytologické nebo futuristické. Na kterémkoliv sedadle obyčejného vlaku nebo v kterékoliv hale továrny na auta můžete nalézt Conany, Lanceloty, Elriky, Galahady a Gueneverie, skryté v uniformitě moderních profesí, jednajících v mezích daných prostou přítomností.
Barbarští hrdinové Conanova typu jsou typičtí pro ranou literaturu, uveďme například Beowulfa, jednu z nejranějších anglických ság o hrdinovi, který přemáhá a zabíjí Grendela, z poloviny lidskou obludu, která pustošila Hrothgarovu síň v Dánsku. Za to ovšem musí čelit hněvu Grendelovy matky, jež žije na dně jezera, později drakovi, probuzenému krádeží pokladu, který hlídá.
Jiné evropské příklady, které jsou snad lépe známy, jsou Herkules, Odysseus a Siegfried, jež mají ekvivalenty ve všech jiných kulturách. To, co mají tito hrdinové společné, je, že žijí na rozhraní Chaosu, kde je lidství vydáno napospas obludným převtělením ďábla a je stále pošlapáváno a hubeno. Pro lidské hrdiny je základem přežití, vše ostatní je nedůležité. Na rozhraní Chaosu by noční můry lidí ovládly svět, kdyby nebylo síly barbarských hrdinů.
Mimořádné činy raných keltských hrdinů byly zaznamenány v irské a keltské literatuře s překvapivě malým zásahem raných křesťanských zapisovatelů. Jejich představiteli byli artušovští hrdinové žijící v o něco méně riskantní době, kde představovali poněkud odlišný hrdinský ideál. Nyní tyto nezbytné kvality síly a odvahy představují ideály rytířství, ovšem ne vždy ve stejné míře. Někteří hrdinové, jako například Gawain, působí dojmem, jako by bývali šťastnější v méně klidnějších dobách.
V artušovském věku mýtu (v protikladu k historii) se už ďábelské síly neobjevují tak často jako obludy a obři, jejichž existence je stále brána v potaz. Mnohem častěji se tyto ďábelské síly vyskytují v lidské podobě. Nejde ani tak o nepřátele lidství, jako spíš o vnitřní krizi, které musí čelit hlavní hrdinové, u nichž se projevuje morální dilema. Hrdinský standard, aplikovaný na časnější období, už není použitelný, a pro artušovské hrdiny je nyní typická snaha o univerzální humanistický pokus o ovládnutí světa a jeho pochopení za pomoci vlastního přičinění.
Mladý král Artuš byl nejprve sám esencí nového rytířského ideálu, ale později se stal poněkud neúčinným vzorem a byl proto nahrazen Lancelotem – „nejlepším rytířem světa“. Lancelot byl povolán, nejen proto, že každého porazil, ale také proto, že nikdy neporušil zákony rytířství (snad kromě vztahu ke Gueneveře). Kdyby byl nositelem pouze jedné vlastnosti bez druhé, spadal by už do jiné role.
Středověký koncept rytířství znamenal mnohem víc než ochranný postoj mužů k ženám, s kterým je nyní široce spjat a pro který je často napadán jako skrytá forma útisku. Tohle byl jen jeden ze závazků, které hrdinové cítili vůči slabším, než byli oni sami. Rytířství znamenalo a znamená ve všech jiných kontextech, kde se objevuje, začátek podřízenosti síly abstraktnímu kódu spravedlnosti, jenž poskytuje práva všem členům společnosti. To představuje pokrokovější myšlenku, než je barbarský typ hrdiny, pro kterého jsou jeho závazky omezeny okruhem vybraných jedinců a kde slabší a chudí smí o svém osudu rozhodovat jen velmi málo.
Ke konci artušovského období se hrdinský ideál proměňuje ve vyšší stupeň, který je dán svatým grálem. Rytířský ideál je sám o sobě nahrazen novým duchovním a celkově nadosobním ideálem a tím je mystické hledání. Tento ideál je jen velmi těžce dosažitelný pro rytíře kulatého stolu, už proto, že pro ně bylo dost těžké přiblížit se alespoň ideálu předchozímu.
Nový hrdinský ideál je ztělesněn Galahadem, Lancelotovým synem, zplozeným vlivem kouzel. Galahad po svém otci přebírá pověst „nejlepšího rytíře světa“ a je předurčen k plnému dosažení grálu, protože je jediným rytířem bez hříchu (podle středověkého rytířského standardu se nám cesta k dosažení grálu může zdát poněkud krvavá).
Galahada nelze, vzhledem k jeho bezchybnosti, přesně vymezit, podobně jako u jiných artušovských hrdinů. Je možné ho obdivovat jen z jakési vzdálenosti. Nepřichází proto, aby prožíval Lancelotova muka svědomí, ale aby suverénně vzdoroval svůdným vnadám mnoha jeho obdivovatelek. Zpočátku se soustřeďuje na určitý cíl ve svém bezprostředním okolí, pak je ovšem úzkostlivě vyhýbavý k tomu, kdo se s ním chce spřátelit. Vždycky zmizí jako Lone Ranger, který právě vykonal dobrý skutek.
Tyto příklady samozřejmě nezahrnují veškerou mnohost typů hrdiny, ale aspoň názorně vystihují vývoj ideálu od starověkého ideálu do moderního mýtu. Objevují se v různých formách závislosti na moderním umění a literatuře (viz například Joyceův Odysseus jako parodie na Odysseu). Ovšem nejsnadněji je lze  pozorovat ve fantasy a science-fiction, kde mají vypravěči příběhů stejnou svobodu představivosti jako spřádači starověkých legend.
Ačkoliv hrdinové jsou zde podáni ve smyslu vývoje hrdinského ideálu, není nezbytně nutné tvrdit, že je jeden typ hrdiny lepší než druhý. Každý odpovídá své době a podmínkám, jež zase neodpovídají hrdinům jiným. Cesta za svatým gálem v době, kdy zbytek lidstva je sužován draky, by nebyla hrdinstvím, ale spíš zbabělostí. Na druhé straně vybíjení draků v době, kdy už se stali neškodnými a nikomu nemohou ublížit, by bylo prostě brutální.

z anglického originálu Heroic Dreams (Singapore: Paper Tiger 1991) přeložil Petr Vaculík


Jiří Hrabal: BIG BÍTOV 97 aneb “čekání na magora”

Již druhé setkání českých básníků proběhlo ve dnech 25.– 28. září letošního roku na hradě Bítově. Po loňském poněkud konfliktním přemítání a bilancování na konci milénia mělo mít letošní střetnutí charakter více pracovní a méně konfrontační (alespoň podle básníka Kuběny).
A jak to tedy bylo?

ČTVRTEK: Jedlo se, zpívalo a pilo... Mistr Kuběna obcházel starobylé místnosti, zdravil své hosty, kteří po úvodní znělce a promluvě „hradního pána“ vzali za vděk „trochou“ občerstvení. Na řízky se stála fronta. Inu, básníci čeští plně náleží svému národu. Osamocený Ivan Diviš bloudil mezi skupinkami mladých či dosud „nezavedených“ (jak dnes praví kritikové literární) básníků a básnířek (těch tolik nebylo), jež po něm těkali obdivným či kalným zrakem. Pro některé to byl čas osobních setkání a vzpomínání, pro jiné zas pracovních příležitostí. Ovšem propast v komunikaci mezi mladými a již „zavedenými“ se překlenout nepodařilo (a to nejen v průběhu tohoto prvního večera), což je pravděpodobně nejzávažnější nedostatek celého „Bítova“. Neboť co by mělo být vyšší ambicí setkání obdobného typu? Otázkou je, na čí hlavu tento nedostatek padá.
Rozzlobený Emsí Putna dodržel slib a nepřijel. Vzduchem bloudila otázka? Kde je loňský buřič a výtržník? Kde je Magor? Nepřijede? Pije? Sedí? Píše?

PÁTEK: Někomu se vstávalo lehce, někomu hůř. A někdo nevstal vůbec. Literární kritikové vynášeli ortel nad mladými básníky. Konala se první část bítovských přednášek. Téma dne: mladá poezie. Akademik Vladimír Novotný předložil názory jiných na současný stav mladé české poezie (zejména Jiřího Trávníčka) se svým drobným komentářem, který jistě nikoho nepřekvapil ani neurazil. Jan Štolba nařkl mladé básníky z grafomanství (až na své „vyvolené“), jak je dnes běžné. Šéfredaktor brněnského Hosta načrtl po úvodu do problematiky „okořeněném trochou Heideggera“ poněkud spekulativní rozlišení poetů do čtyř “škatulek”. Zakončil Petr Odillo Stradický-Stanczyk ze Strdic, jenž svým cimrmannovským výstupem některé jistě překvapil a urazil. Celé znění jednotlivých přednášek postupně přináší literární obtýdeník Tvar (vyjma toho Stan-czykova: Právo, příloha Salon, 2.10.1997).
Odpolední čtení poezie: za Tvar četl Kasal a krásná Správcová, střídala „velká rodina“ z Hostu a za Literární noviny vystoupil „Magorův náhradník“ Antonín Brousek se svou „kdysi mladou“ poezií. Oč příjemnější zážitek než poslouchat grafomanské výstupy přednášejících.
Večer zpříjemnila recitační skupina Vpřed
a krapet vína.

SOBOTA: Někomu se vstávalo lehce, někomu hůř. A někdo nevstal vůbec. Literární kritikové vynášeli ortel nad formou básnickou. Konala se druhá přednášková část. Téma dne: formální stránka poezie. Milan Exner vystoupil
s nejfundovanější přednáškou letošního Bítova (doporučuji k přečtení: Tvar, č.17,1997). Úvahy Přemysla Rutha přednesl Mirek Kovářík. Po intermezzu Ivana Diviše, které mělo konfesní charakter a „chytalo za srdíčko“ (v dobrém slova smyslu), předstoupil před své hosty sám Jiří Kuběna se svým nekonečně dlouhým proslovem (ač u svých předřečníků trval na dodržování dvacetiminutovém limitu) a některé z nás neobyčejně nudil.
Odpoledne patřilo čtení tentokrát především „zavedené“ poezie (Ivan Slavík, Josef Suchý aj.) a také diskusi nad přednáškami, o jejíž smysluplnosti je lépe se moc nešířit. Po jedné z mála relevantních námitek (J.Trávníček k příspěvku J.Štolby) se ujal slova Luděk Marks námitkami typu: forma není důležitá, ale obsah! A stihl si též přítomné prozkoušet z teorie literatury. Rovněž bylo učiněno důležité zjištění: magor je tu. Mezi námi. A my to nevěděli. Bohužel s malým „m“. Nejmenovaný velký magor s malým „m“ (s přispěním moderátora Kuběny) přivedl definitivně diskusi k jejímu nepěknému konci.
Večer tentokrát kromě vína vyplnili mladí divadelníci, kteří vystupují pod názvem Dům.

NEDĚLE: ...a někdo nevstal vůbec. Konala se mše svatá.

Tak to by tedy bylo. Mnohé jsem neřekl, mnohé přehnal či lehce nadsadil a mnohé zatajil. Jak je u nás zvykem. A co příští rok, pánové Pluháčku a Kuběno...


Pavel Kotrla: Umberto Eco - Šest procházek literárními lesy

Italského romanopisce, sémiotika a literárního vědce Umberta Eca není nutno představovat, jedná se o osobu, která je známa v širšímu povědomí. Pozornost si zaslouží každá jeho nová kniha, která se objeví v českém překladu. Máme přeloženy všechny jeho tři romány, ale doposud nám chybí některá závažnější díla z oblasti Ecova teoretického myšlení. Nynější vydání Šesti procházek literárními lesy (Six Walks in the Fictional Woods: 1995; Olomouc: Votobia 1997) je pak výrazným edičním počinem, jenž odstraňuje jedno
z bílých míst.
Původně se jednalo o šest přednášek, které Umberto Eco pronesl v roce 1993 na Harvardově univerzitě. V knižním vydání představuje každá z nich samostatnou kapitolu. A i když je lze číst samostatně, dohromady vytvářejí dílo, které je spjato jediným cílem, kterým je opravdová procházka literárními lesy. Bohužel však netuším, zda se náhodou nejedná
o nové přepracované vydání Šesti procházek narativními háji (ang. 1994), a tak tuto otázku adresuji někomu zasvěcenějšímu.
O tom, že je Eco milovníkem labyrintů, nelze po přečtení Jména růže a Foucaultova kyvadla pochybovat. Princip labyrintu neuplatňuje pouze ve své beletristické tvorbě, ale i v interpretačním přístupu k textům cizím. Nejedná se však o žádné bloudění, nýbrž o záměrné vyhledávání nových cest, jimiž lze textem procházet. Neboť, podobně jako v rozsáhlém labyrintu, neexistuje pouze jediná cesta k cíli. Čím častěji bludištěm procházíme, tím lépe se v něm orientujeme a nacházíme nové a nové spojnice, až můžeme říct, že už se dokážeme jakž takž orientovat. A podobně je tomu i s textem. A nechat se vést jedním ze stvořitelů labyrintů má své nesporné výhody.
Opakované čtení textu má pro pozorného čtenáře svůj nezastupitelný význam. Právě na tuto skutečnost Eco upozorňuje. Objevuje se však nebezpečí, které je ostatně nastíněno už v samém názvu jiného Ecova cyklu přednášek Interpretácia a nadinterpretácia (Bratislava: Archa 1995), a tím je touha hledat a nalézat v textu i něco, co tam ani přítomno není, ale co v něm sami toužíme objevit. Autor tuto skutečnost ilustruje jedním případem, který následoval po vydání jeho druhého románu. Tehdy mu přítel adresoval dopis, v němž autorovi vytýká netaktnost, s níž využil scény z života jeho příbuzných. Výtka by mohla být i spravedlivá, kdyby však nebyla založena na omylu, který pramenil z toho, že přítel/čtenář mylně odhadl autorovu původní inspiraci. Ta pramenila ze zcela odlišných zdrojů. Eco si všímá toho, co se jeho příteli stalo. Jako každý z čtenářů, i on hledal v textu – literárním lese – prožitky své individuální paměti. Kde leží meze této interpretace, nebude možné s určitostí asi nikdy stanovit. Ale recenzovaná kniha nám v tom může pomoci. Škoda jenom, že nám dosud chybí přeložit práce The Limits of Interpretation a The Role of the Reader, které jí předcházely. Bez nich je obraz Ecova teoretického myšlení neúplný.


© Texty